10-12-13-19-20-25-26 Gennaio 2008 – Teatro Don Bosco